Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Data
Tematyka
Odpowiedzialny
06.09.2019
 • Wybór firmy ubezpieczeniowej
Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna
09.09.2019
 • Wybór Klasowych Rad Rodziców, zapoznanie: ze Statutem Szkoły, z Planem pracy wychowawcy klasowego, z wymaganiami edukacyjnymi z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z ofertą zajęć rozwijających
 • Informacja na temat Egzaminu Ósmoklasisty
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
23.09.2019
 • Wybór Zarządu Rady Rodziców
 • Ustalenie Planu pracy Rady Rodziców
 • Zatwierdzenie Programu wychowawczo-profilaktycznego
Dyrektor szkoły
23.10.2019
 • Spotkanie z wychowawcami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
10.12.2019
 • Indywidualne Konsultacje z Rodzicami (16:00 – 17:00)
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
23.01.2020
 • Egzamin Ósmoklasisty – przypomnienie zasad
 • Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich
 • Spotkanie z wychowawcami – omówienie wyników nauczania
Dyrektor szkoły
Pedagog
Nauczyciele
22.04.2020
 • Informacja o postępach w nauce i zachowaniu
Dyrektor szkoły
20.05.2020
 • Indywidualne konsultacje z Rodzicami (16:00 – 17:00)
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
09.06.2020
 • Propozycje ocen rocznych – informacja dla Rodziców podczas spotkań klasowych
 • Spotkanie z Radami Klasowymi Rodziców w celu omówienia organizacji Festynu Rodzinnego
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
22.06.2020
 • Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły: podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2019/2020
Dyrektor szkoły