Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
2019/2020 - Stypendium dla ucznia w projekcie „Słupca stawia na eksperyment!”
 
W projekcie „Słupca stawia na eksperyment!” realizowanym w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej roku szkolnym 2019/2020 dla jednego spośród uczestniczących w nim uczniów przyznane oraz wypłacane będzie stypendium. Warkunki i tryb przyznania oraz wypłacania stypendium zawarte są w zamieszczonym poniżej Regulaminie. Aby ubiegać się o wspomniane stypedium należy wypełnić załączony również poniżej wniosek.
 
Do pobrania:
Regulamin
 
 
Projekt „Słupca stawia na eksperyment!” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
2018/2019 - Rekrutacja dla uczniów i nauczycieli Szkoły do Projektu "Słupca stawia na eksperyment!"
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej 
ogłasza
Rekrutację dla uczniów i nauczycieli Szkoły do
Projektu „Słupca stawia na eksperyment!”
 
realizowanego od 01.08.2018r. do 30.06.2020r.,
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 8: Edukacja
Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.2: Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
 
Nabór uczniów do Projektu „Słupca stawia na eksperyment!” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 obejmuje udział uczniów klas: I, IV, VII, VIII oraz uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych w pozalekcyjnych:
· zajęciach rozwijających z: języka angielskiego, języka niemieckiego, fizyki, chemii, biologii, matematyki, geografii,
· zajęciach specjalistycznych:  indywidualnych – logopedia, socjoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w:
· warsztatach „Jak się uczyć?”,
· indywidualnych poradach i konsultacjach z pedagogiem.
Zgłoszenie ucznia do Projektu polega na przekazaniu do Sekretariatu Szkoły do dnia 12 października 2018r. i do 21 września 2019r. wypełnionego przez Rodzica ucznia Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie dla Ucznia/Uczennicy (dostępny do pobrania na dole strony).
 
Nabór nauczycieli do Projektu „Słupca stawia na eksperyment!” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 obejmuje udział nauczycieli w kursach:
· „Jak pracować z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole?”,
· „Wychowawca w szkole – rozwój kompetencji wychowawczych”,
· „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu”,
· „Techniki efektywnego nauczania – jak uczyć dzieci uczenia się?”.
Zgłoszenie nauczycieli  do Projektu polega na przekazaniu do Sekretariatu Szkoły do dnia 12 października 2018r. i do 21 września 2019r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie dla Nauczyciela (dostępny do pobrania na dole strony).
 
Szczegółowe zasady Rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Słupca stawia na eksperyment!” (dostępny do pobrania na dole strony).
 
Projekt jest realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej, a udział w nim jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
Biuro Projektu mieści się w:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca,
Wierzbocice 52,
62-400 Słupca,
tel. 63 274 36 45, 63 274 36 46.
 
Do pobrania: